Doslej so na spletnih straneh našega medija oglaševale ugledne avtomobilistične znamke: Volvo, Peugeot, Toyota, Volkswagen, Seat, Chevrolet, Citroen, Fiat, Mitsubishi, Mazda, Opel, Hyundai, …

Vas zanima oglaševanje na www.avtofil.si?

Za pojasnila in dogovore smo vam na voljo na e-naslovu: avtofil@yahoo.com.

Oglaševanje omogoča, da so nekatere objavljene vsebine javnosti na voljo brezplačno, zato se vsem oglaševalcem zahvaljujemo v imenu uredništva ter bralk in bralcev.

Pri oddajanju oglaševalskega prostora sledimo uredniški in vsebinski usmeritvi medija. Prizadevamo si, da so oglasi bralcem prijazni, vsebini primerni, interaktivni in zabavni, hkrati pa varni, kar pomeni, da nimajo zlonamerne programske opreme in ne poskušajo zlorabiti osebnih podatkov.


 

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah
na spletnih straneh Avtofil.si
 

 1. Podatki o organizatorju

Organizator nagradnih iger na www.avtofil.si (v nadaljevanju: nagradna igra) je Novinarstvo Vinko Kernc, samostojni podjetnik, Tomažičeva 42, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke in blagovne znamke posameznega naročnika nagradne igre (oglaševalca).

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, jih sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da se seznanijo s potekom in organizatorju sporočijo svoje kontaktne podatke (e-naslov).
V kolikor je del nagradne igre žreb, lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja v posamezni nagradni igri objavljenem časovnem roku. V okviru nagradne igre organizator upošteva vse sodelujoče, ki v skladu s pravili sodelujejo do vnaprej določenega in javno objavljenega datuma.

 1. Nagrade, glasovanje

Ob vsaki nagradni igri je objavljen tudi celoten nagradni fond.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini, ki jo poravna zavezanec za dohodnino.
Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva, niti ne more zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

 1. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z morebitno objavo svojih podatkov na spletnem mestu www.avtofil.si in z uporabo podatkov v namene obveščanja s stani organizatorja nagradne igre oziroma njegovega pogodbenega naročnika. .

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci morajo svoje podatke poslati na elektronski naslov: info@avtofil.si najkasneje v 7 dneh po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Glavno nagrado nagrajenec prevzame po dogovoru z organizatorjem. Dodatne nagrade so nagrajencem poslane po pošti na naslove, ki jih nagrajenci navedejo v elektronskem sporočilu poslanem na info@avtofil.si.

Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 • nagrajenec preko elektronske pošte ne pošlje svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko).
 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrad, s čimer se nagrajenci, ki prevzamejo nagrade izrecno strinjajo. Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
 • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
 1. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegovega imena v medijih.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Udeleženci v nagradni igri sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre ter jamčijo za pravilnost svojih podatkov. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu Z zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.L. RS, št. 94/2007-UPB1).
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).
Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@avtofil.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu https://www.avtofil.si/interno/oglaševanje/Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah/ in vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

 1. Ostale določbe

Organizator v nagradni igri ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. e-sporočil. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.avtofil.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
Vse morebitne pritožbe in spore iz naslova nagradne igre bo organizator obravnaval po ustaljenem postopku in o rešitvi obvestil udeleženca.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 1. marec 2017

Organizator nagradne igre:
Avtofi.si